จับตาเทรนด์มาตรฐานอาคารเพื่อความยั่งยืน กับบทบาทการบำบัดและจัดการทรัพยากรน้ำ สำหรับผู้บริหารอาคาร-อุตสาหกรรม

ช่วงหลายปีที่ผ่านมาโลกเรากำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น Global warming, Climate change ทำให้องค์กรระดับสากลตื่นตัวกับการปรับตัวตามมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยลดภาวะทางสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ 

เช่นเดียวกับวงการธุรกิจอาคารต่างๆ ที่มีการออกมาตรฐานสากล มุ่งเน้นอาคารที่ประหยัดการใช้ทรัพยากรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็น มาตรฐาน LEED ที่โฟกัสการใช้พลังงาน และมาตรฐาน WELL ที่โฟกัสความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยภายในอาคาร เพราะการขยับตัวเพียงเล็กน้อย ไม่เพียงเป็นแค่การพลิกโฉมการบริหาร

จัดการเท่านั้น แต่หมายถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วย

อควาตรอน (AQQUATRON®) แบรนด์ผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมเพื่อการบำบัดและบริหารจัดการน้ำ เข้าใจและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จึงอยากชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างไม่สูญเปล่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งหนึ่งในนโยบายและเทรนด์เพื่อความยั่งยืนเกี่ยวกับการบริหารอาคาร&อุตสาหกรรม ที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามในยุคแห่งการดิสรัปชั่นนี้ ได้แก่ แนวคิด Sustainable Development Goals (SDG) และ Bioeconomy Circular Green Economy Model (BCG)  

สหประชาชาติได้ออกนโยบาย SDG ขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศสมาชิกทั้งโลกนำไปกำหนดนโยบายของประเทศตนเอง โดยมุ่งเป้าไปที่การรักษาทรัพยากร ลดภาวะโลกร้อน และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเช่นป่าและแหล่งน้ำ  ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา และ เศรษฐกิจ 

กรอบ SDG นั้นแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ ถึง 17 หมวดด้วยกัน ดังนี้ 
1.No poverty,
2.zero hunger,
3.good health and well-being,
4.quality education,
5.gender equality,
6.clean water and sanitation,
7.affordable and clean energy,
8.decent work and economic growth,
9.Industry Innovation and Infrastructure,
10.Reduced Inequalities,
11.Sustainable cities and communities,
12.responsible consumption and production,
13.climate action,
14.life below water,
15.life on land,
16.peace justice and strong institutions, Infrastructure,
17.partnership for the goal

ในจำนวนนโยบายทั้ง 17 ข้อของ Sustainable Development Goals (SDG) ที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดและจัดการน้ำ ได้แก่

ข้อที่ 3 Good Health and Well-Being มุ่งไปการลดความเจ็บป่วยที่เกิดจากการมีสารเคมีปนเปื้อนใน อากาศ น้ำ และดิน

ข้อที่ 6 Clean Water and Sanitation มุ่งไปที่การพัฒนาคุณภาพน้ำ โดยลดการปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตรายลงสู่แหล่งน้ำ ลดปริมาณการปล่อยน้ำที่ไม่ผ่านการบำบัด และเพิ่มการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

ข้อที่ 7 Affordable and Clean Energy มุ่งการปรับปรุงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อที่ 9 Industry Innovation and Infrastructure มุ่งไปที่การอัปเกรด ปรับปรุงเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม ให้เป็นเทคโนโลยีสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 12 Responsible Consumption and Production มุ่งไปที่การจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปลดปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษสู่สิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็น อากาศ น้ำ หรือ ผืนดิน 

อีกหนึ่งโมเดลเพื่อความยั่งยืนทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมก็ คือ BCG Economy model ซึ่งประกอบไปด้วย “B” Bioeconomy, “C” Circular Economy, “G” Green Economy ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ 

  • B มาจาก Bioeconomy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง 
  • C มาจาก Circular Economy หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน มุ่งการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด 

G มาจาก Green Economy หรือ เศรษฐกิจสีเขียว : ทั้ง 2 เศรษฐกิจที่กล่าวไป อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียวที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลไปพร้อมกัน จึงทำให้ BCG Economy Model เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในระดับอาคาร ‘น้ำ’ เป็นทรัพยากรสำคัญที่ถูกใช้ในลำดับต้นๆ ทั้งในระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ หรือแม้แต่ในการสร้างภูมิทัศน์ การให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์น้ำและใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระดับอาคารและในระดับอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งที่เจ้าของอาคารและผู้ประกอบการอาคารต่างๆ ควรให้ความสนใจและใส่ใจอย่างยิ่ง จึงมีการใช้แนวคิดการออกแบบอาคารและคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำภายในอาคาร    

จากผลการสำรวจของ AWWA (American Water Works Association) ในปี 2022 นั้นพบว่าความท้าทายในส่วนของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนั้น คือ เรื่องที่เกี่ยวกับการมีน้ำดื่มเพียงพอในระยะยาว (long term drinking water supply availability) การปกป้องรักษาแหล่งน้ำ (watershed/source water protection) การเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ (Public understanding of the value of water resources) และการบริหารจัดการน้ำบาดาล (Groundwater management and overuse) 

ความท้าทายเหล่านี้เป็นผลสะท้อนต่อความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำ ซึ่งการแก้ปัญหาเหล่านี้นั้นต้องทำในระยะยาว เช่น ในภาคอุตสาหกรรมต้องมีการปรับปรุงการใช้น้ำ โดยลดการสูญเสียน้ำโดยไม่จำเป็น หรือ การบำบัดน้ำที่ใช้แล้วให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ เช่น การนำมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ (irrigation) หรือใช้ในระบบชำระล้าง หรือใช้ในกระบวนการอื่นๆ ภายในโรงงาน เป็นต้น 

การรักษาแหล่งน้ำนั้น ไม่ได้มีเพียงการรักษาปริมาณน้ำ แต่การรักษาคุณภาพน้ำก็เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้ การปล่อยน้ำที่มีสารเคมีปนเปื้อนลงตามแหล่งน้ำก็เป็นการบั่นทอนคุณภาพน้ำ ทำลายแหล่งน้ำทางอ้อม ทำลายทรัพยากรและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในน้ำ 

การใช้ระบบบำบัดน้ำปราศจากสารเคมี จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยรักษาคุณภาพน้ำ และ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากน้ำที่ปล่อยลงแหล่งน้ำ นอกจากจะได้น้ำสะอาดไม่ส่งผลกระทบต่อมลภาวะแล้ว น้ำที่ผ่านการบำบัดให้มีคุณภาพดีโดยปราศจากสารเคมียังสามารถนำกลับมาใช้งานต่อตามกระบวนต่างๆ หรือเพื่อการใช้สอยอื่นๆ ได้อีก เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดโดยไม่เสียเปล่า

ดังนั้นผู้เป็นเจ้าของอาคารและอุตสาหกรรมต่างๆ จึงจำเป็นต้องปรับตัวและปรับปรุงระบบการบำบัดและจัดการน้ำในอาคารเพื่อตอบกระแสความยั่งยืนของโลก ที่ไม่เพียงจะเป็นเทรนด์ที่ต้องปฎิบัติในระยะยาว แต่จะเป็นอนาคตของคนรุ่นใหม่ที่จะส่งผลต่อความยั่งยืนของทรัพยากรโลกอีกด้วย 

อควาตรอน (AQQUATRON®) พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันธุรกิจที่ให้ความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิด Cool Impact Optimization : ปฏิวัติประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างสมบูรณ์แบบ  มาร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อผลลัพธ์การลงทุนที่ชาญฉลาดเติบโตไปด้วยกัน 

Credit References :

https://sdgs.un.org/goals

https://www.nstda.or.th/home/knowledge_post/what-is-bcg-economy-model/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/about-us/sustainable-development-goals-sdgs-and-disability.html

https://www.awwa.org/Professional-Development/Utility-Managers/State-of-the-Water-Industry

https://www.usgbc.org/leed

https://www.wellcertified.com/